One Verandah

One Verandah, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Căn Hộ

$2,500

Căn Hộ